INGOT критерии и нива

от INGOT Wiki
Направо към: навигация, търсене

Кратък справочник за оценители

Съдържа локализираните критерии за нива Bronze 1, Bronze 2, Bronze 3, Silver (модули 1-12) и Gold (модули 1-12). За други модули и модули от ниво Platinum, моля ползвайте интерфейса на онлайн системата за оценяване.

 • Формат .pdf за разпечатване

Файл:INGOT-criteria.pdf

 • Формат .odt за водене на бележки или реорганизиране

Файл:INGOT-criteria.odt


Основни разлики в нивата и ЕКР

Bronze 1 Bronze 2 Bronze 3 Silver Gold Platinum
n/a n/a ЕКР ниво 1

 • основни общи знания
 • основни умения, необходими за изпълнение на прости задачи
 • работа или обучение под пряко наблюдение в структуриран контекст

ЕКР ниво 2

 • основни фактологични знания в определена сфера на работа или обучение
 • основни познавателни и практически умения, при които се изисква използване на съответната информация за изпълнение на задачи и решаване на рутинни проблеми чрез използване на прости правила и инструменти
 • работа или обучение под пряко наблюдение, с известна степен на самостоятелност

ЕКР ниво 3

 • познаване на факти, принципи, процеси и общи понятия в определена сфера на работа или обучение
 • набор от познавателни и практически умения, необходими за изпълнение на задачи и решаване на проблеми чрез подбор и прилагане на основни методи, инструменти, материали и информация
 • поемане на отговорност за изпълнение на задачи при работа или обучение
 • приспособяване на собственото поведение към обстоятелствата при решаване на проблеми


ЕКР ниво 4

 • ...

Разлики в нивата според Закона за професионално образование и обучение

Bronze 1 Bronze 2 Bronze 3 Silver Gold Platinum
n/a n/a n/a I степен на професионална квалификация

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия


II степен на професионална квалификация

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия


III степен на професионална квалификация

 • придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица

Разлики в нивата по ключови категории

Категория Bronze 1 Bronze 2 Bronze 3 Silver Gold Platinum
Задачи Пример Изпълняване на обикновени и познати задачи, като кандидатът следва инструкции и прилага упражнявани и рутинни последователности от стъпки. Кандидатът на това ниво е все по-способен да използва умения, знания и разбиране, за да изпълнява обикновени и структурирани задачи (задачи от няколко последователни стъпки) с малки насоки и напътствия. Постигане на ниво Silver отразява способността да се използват подходящи знания, умения и процедури за изпълнение на рутинни задачи. Постигане на ниво Gold отразява способността за избор и използване на подходящи знания, идеи, умения и процедури за изпълнение на добре дефинирани задачи и за адресиране на относително прости проблеми.
Планиране Пример Планиране на използването на ИТ за изпълнение на изискванията. Планиране на използването на ИТ за изпълнение на изискванията. Планиране на ИТ и други ресурси за изпълнение на задачата. Планиране на ИТ и други ресурси за изпълнение на задачата.
Работа с информация и техническа компетентност Пример Кандидатът трябва да осъзнава, че автоматизирането на често изпълнявани операции подобрява ефективността на работата му. Задачите или контекстът са му познати и включват малко на брой фактори. Използваните техники и похвати са познати или често прилагани. Пример Информираност за теми, свързани с областта на работата или обучението на кандидата. Избиране и използване на подходяща информация. Интерпретиране на подходяща информация и идеи. Осъзнаване на видовете информация, които са подходящи за областта на обучение или работа. Избор и използване на подходящи умения и процедури, идентифициране, събиране и използване на подходяща информация за обезпечаване на действията.
Степен на отговорност и самостоятелност Пример Кандидатът демонстрира желание за сътрудничество, уважава получените съвети и подкрепата, получена от по-опитни хора. По време на работа често ще получава съвети и помощ от други хора. Поема, макар и не през цялото време, отговорност за резултатите от работата си. Все още има нужда от известна подкрепа, но се демонстрира нарастваща способност за самостоятелна работа. Поемане на отговорност за изпълнение на задачите и процедурите след получаване на общи насоки, ако е неободимо. Поемане на отговорност за изпълнение на задачите и процедурите, като при нужда може да се получават насоки. Демонстриране на самостоятелност и способност за преценка.
Самооценка Пример Пример Кандидатът започва да свързва отделни задачи с по-широк контекст и да осъзнава последствията от своите действия както върху него, така и върху други хора. Оценяване на ефективността на действията. Оценяване на ефективността на действията.

Матрица на критериите

Файлът съдържа матрица на всички модули и нива, която показва различията в критериите на нива Bronze (1-3), Silver, Gold и Platinum. За подробна информация за съдържанието щракнете върху името на файла с левия бутон на мишката и вижте бележките към него.


Файл:INGOT matrix.xls