Най-често срещаните недостатъци в работата на кандидатите

от INGOT Wiki
Направо към: навигация, търсене

Общи проблеми в представяните доказателства

 • Несъобразяване с авторски права:
  • ползване на текст и/или изображения без посочване на източника;
  • поставяне на знак и текст за авторски права върху изработени уеб сайтове (по модул 2), съдържащи елементи, защитени от авторско право.

Когато се използват пасажи от текст, създаден от други хора, дори той да е от публично достъпен източник, позволяващ използването му, добрата практика изисква да бъде посочен източникът. Тази статия от Уикипедия дава подробна информация за това какви са нормите и правилата за цитиране на източници.

 • Ползване на файлове с готови шаблони (на нива, различни от Бронз), с което се ограничава обхватът на демонстрираните умения:
  • предоставяне на кандидатите на предварително набран текст (по модул 7);
  • предоставяне на кандидатите на предварително подготвена таблица с данни (по модул 5).
 • Несъобразяване с критериите, вкл. изцяло пропускане на някои критерии (напр. за наличие на колони или таблици (в текстообработката) или използване на функции и връзки между работните листове (в електронните таблици). Наистина, една добра работа включва в себе си много повече от минималните критерии, по които се извършва оценката. Те обаче не могат да бъдат подменяни или игнорирани.

Подробности за основните недостатъци от практиката

Модул 1: Повишаване на ефективността при използване на ИТ

Предназначението на Модул 1 е да се представят достатъчно надеждни свидетелства за това, че ИТ не се използват самоцелно от кандидатите. Макар те убедително да доказват технически умения и владеене на похвати, специфични за конкретна област или програмен продукт, често кандидатите пропускат съществен елемент на ИТ компетентността, а именно способността задачата и проектът, по който работят, да бъдат избрани, осмислени, внимателно планирани отношение на подход и ресурси, а след изпълнението - проверени и оценени, вкл. извеждане на изводи и препоръки за бъдеща работа по подобни задачи или проекти.

Модул 2: Създаване на уеб сайтове

При подавани за модериране уеб страници най-честите причини за отхвърляне на сертификатите са липсата на информация за заданието и условията, при които е изпълнена задачата. Нужно е да се посочи конкретната цел на създаваната страница и предназначението й (към каква аудитория е насочен). Необходими са и доказателства за способността да се пише кратък и обикновен код (напр. в снимки от екрана на работата с html или css, показващи елементи, създадени от кандидатите).

В уеб страниците въпросът с авторските права е изключително важен. Недопустимо е използването на търговски марки (освен тези на възложителя на сайта или такива, за които е получени разрешение), а ползваният снимков материал или други графични обекти трябва да са от източници и с лиценз, позволяващ легалната им употреба.

На ниво Голд, кандидатите трябва да представят и писмени доказателства, указани в няколко критерия:

 • Описание на необходимото съдържание и оформление за всяка страница на уеб сайта;
 • Обяснение за това как авторското право и други ограничения могат да повлияят на уеб сайта;
 • Описание на въпроси, свързани с достъпа до страницата, които трябва да бъдат взети под внимание;
 • Описание на типовете файлове, които ще се използват за запазване на съдържание.

Модул 3: Технологии за споделена работа и сътрудничество

Модул 4: ИТ сигурност

Модул 5: Електронни таблици

Тук най-честите проблеми са свързани с изключително стеснен избор на формули и функции, който се ограничава до операциите събиране, изваждане и сума. Макар това технически да удовлетворява критериите, препоръчваме кандидатите да покажат по-широк спектър от математическа компетентност. Много добра практика е използването на сложни функции, като например IF().

Обикновено кандидатите работят върху предварително подготвени шаблони с осигурени данни. Това е приемливо на ниво Бронз 3, но на по-високите нива кандидатите трябва сами да потърсят числовите данни след инструкции от оценителя си и да изберат подходяща форма за организирането на тези данни в таблица. INGOT Център България осигурява толеранс по този конкретен аспект на работата, докато оценителите и академиите натрупат известен опит с модела. Постепенно тази практика трябва да бъде прекратена за сметка на преценка и планиране на структурата на таблиците и начина на представянето им.

Чест проблем е и липсата на внимание върху изгледа за отпечатване - кандидатите се фокусират върху съдържателната част, но пропускат важността на това да прегледат работата си по страници и да я подготвят за отпечатване, което е заложено в критериите. В резултат, имаме добре изпълнени задачи, които биха могли да се изобразят на един или два работни листа, но поради несъобразяване с този критерий отпечатването става на 6, 8 или дори повече страници, с разкъсани таблици и диаграми. Макар в учебна атмосфера отпечатването на електронни таблици и диаграми да е по-скоро изключение, подготовката за това е важно умение, което организациите използват и изискват от своите служители.

В представяните за модериране работи нерядко липсват задължителни елементи, например диаграми, форматирани таблици, формули, функции.

Модул 6: Специализиран софтуер

За модула, свързан със специализиран софтуер, се получават сравнително малък брой заявки. Основен недостатък при всички тях е липсата на информация за характера на софтуера, типа на задачата, резултатите от изпълнението. Макар да не са детайлизирани в степента, в която това е направено за други модули, критериите и общите принципи на модела трябва да бъдат спазени. Това включва поддържането на файлове с доказателствен материал. В случаите, в които използваният софтуер е особено специфичен и работата не може да бъде проверена от модератор, кандидатите трябва да представят достатъчно описание и снимки (screenshots) от процеса на работа, за да бъдат удовлетворени процедурите за качество на INGOT модела.

Модул 7: Текстообработка

Текстообработката е модул, който кандидатите често избират. Недостатъците се състоят главно в пропуски по задължителните елементи, напр. използване или създаване на стилове, вмъкване на таблици, форматиране на текст в колони. Препоръчително е кандидатите да преглеждат критериите преди да подават работата си за оценяване и модериране.

Наличието на голям брой правописни грешки (във всеки писмен документ е възможно да има известен брой пропуски в това отношение) означава, че кандидатът не е използвал ефективно възможностите на инструментите за проверка на граматика и правопис.

Модул 8: Използване на Интернет

Модул 9: Рисуване и чертане

Модул 10: Презентации

Този модул е сред най-популярните, поради широкото използване на презентации в различни учебни дисциплини. Най-честите грешки са свързани с:

 • твърде голямо количество текст в слайдовете;
 • несъобразяване с цветовете при поставяне на текст върху изображение;
 • непосочване на източници за ползвания текст и/или графичен материал;
 • липса на ясен фокус, неясна цел;
 • смислово несъответствие на графични елементи и текст;
 • използване на ситен шрифт - някои видове шрифт се различават значително по размер на символа, въпреки еднаквата стойност в pts, т.е. машиналното избиране на размер 20pts не винаги гарантира четливост;
 • цветови комбинации, които водят до нечетливост;
 • правописни, граматически и пунктоационни грешки;

Модул 11: Бази данни

Модул 12: Предпечатна подготовка

Модул 13: Електронна поща

Модул 14: Аудио софтуер