Документиране на работата

от INGOT Wiki
Направо към: навигация, търсене

Общи принципи и формати

INGOT е уникален модел, защото позволява работата на кандидатите да бъде оценявана процесно. Освен оценителя, достъп до работата трябва да има и модератор (човек, който има правото да одобрява или отхвърля преценката на оценителите). Това е причината да се изисква поддържането на архив с работите на всички кандидати.

За различните критерии по отделни модули и нива са възможни множество разнообразни начини на документиране на работата:

 • Файл (съдържание и формат на файла според модула, напр. текстов, презентация, видео клип)
 • Онлайн файл (напр. Google Docs или подобна услуга, wiki)
 • Уеб страница (напр. блог, форум)
 • Снимка на екран (напр. за показване на настройки на профил, настройки за сигурност, коментари от други хора, е-мейли)
 • Онлайн видео клип (онлайн, напр. в Youtube, Dailymotion и/или вграден в уеб страница)
 • Снимка (от цифров апарат, мобилен телефон, уеб камера)
 • Онлайн дневник (различни формати) за проследяване на процеса на работа (вкл. wiki)

Организиране на работното пространство

Кандидатите сами се регистрират в сайта, изключение правят най-малките, за които доказателствата се поддържат от оценителите. Когато бъдат регистрирани в системата като кандидати, за тях ще бъде създадена страница, съдържаща трите им имена, изписани на латиница, и уникален идентификационен номер. Страницата на кандидатите се създава служебно в пространството на съответната INGOT академия и оценител. След създаването, грижа на кандидатите става качването на доказателства, оформянето и поддържането на доказателствените материали, така че те да бъдат ясно обозначени и достъпни за проверка по всяко време.

Пример за добра организация на работното пространство

Примери

Ниво Silver, Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове

Примерна схема за документиране

Критерии от 1.1 до 1.3 се отнасят до фазата на планиране. Подходящото доказателство е текст (предвид спецификата на модула - публикуван в уеб страница), който съдържа намеренията на кандидата преди създаването на страниците и/или сайта:

 • Планираното съдържание (според полученото задание или избрано от кандидата) и как то ще бъде разположено в уеб страниците; добре е да се посочат и източниците на информация, които ще бъдат използвани (1.1)
 • Целевата аудитория - за кого са предназначени уеб страниците и/или сайтът, какво се цели с тяхното създаване (1.2)
 • Предпочитанията по отношение на използване на шаблон за страниците (1.3)

Текстът на планиращия документ трябва да включва още:

 • Планиране на конкретните начини, по които ще се ползва информация - преработване, комбиниране, таблично представяне, основни видове информация (1.5)
 • Отчитане на авторските права и планиране на използването на конкретно съдържание (текст, изображения, икони, звук, мултимедия) по начин, отчитащ тези права (1.6)
 • Оценка на възможностите по отношение на типа файлове, които ще се използват, и обосновка на избора (html, htm, php, asp...) (1.7)

Критерии 1.4 и 1.8 се покриват от наблюдения на оценителя за работата на кандидата. За тях вписаната оценка е достатъчно доказателство.

Критерии 2.1 до 2.4 се доказват от наличното онлайн съдържание в страниците/сайта (URL адрес). По отношение на критерии 2.3 и 2.4 се приема свидетелството на оценителя, но действията на кандидата в съответните области могат да бъдат и записани от него.

Критерий 3.1 се доказва с наличието на страниците онлайн, а поставената оценка дава гаранцията на оценителя, че това е станало пред него или се е уверил по друг начин, че кандидатът е извършил това сам.

Критерий 3.2 се доказва чрез гаранцията на оценителя. В случай на срещнати проблеми при качване н страниците/сайта, добре е те да бъдат документирани от кандидата (проблем, подход, намерено решение). Добре е също да се опише използваният подход или функционалност на използвания софтуер (напр. ftp качване, добавяне на страници в по-голям/съществуващ сайт, използване на специализиран софтуер за дизайн и кодиране, CMS и т.н.). Тази тема може да се адресира и в планиращия документ (вж. по-горе).


Критерии за оценяване, ниво Silver

За този модул са достъпни и разширени критерии!

1. Планиране и създаване на уеб страници

1.1 Мога да определя какво съдържание и разположение са необходими за уеб страницата

1.2 Мога да определя целта на уеб страницата и аудиторията, за която е предназначена

1.3 Мога да избирам и използвам темплейт за създаването на уеб страница

1.4 Мога да въвеждам или поставям съдържание в уеб страница, така че да е готово за редактиране и форматиране

1.5 Мога да организирам и комбинирам информация за страниците

1.6 Мога да идентифицирам авторски права и други ограничения, относно използването на информация от други хора

1.7 Мога да определя какъв тип файлове да се използват за запазване на съдържанието

1.8 Мога да запазвам и да намирам уеб файлове

2. Използване на софтуер за структуриране и форматиране на уеб страници

2.1 Мога да определя какво редактиране и форматиране да бъдат използвани, за да подобрят яснотата и навигацията

2.2 Мога да избирам и използвам елементи на уеб сайта, за да улесня потребителите да навигират в прости уеб сайтове

2.3 Мога да използвам подходящи техники за редактиране и форматиране

2.4 Проверявам, за да се уверя, че моите страници отговорят на нуждите на потребителя, използвайки IT инструменти и правейки необходимите поправки

3. Публикуване на уеб страници в интернет или интранет

3.1 Мога да качвам съдържание в уеб страница

3.2 Мога да реагирам подходящо на най-общи проблеми при тестване на уеб страница

Ниво Gold, Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове

Примерна схема за документиране

На ниво Gold следва да се очаква надграждане на компетентности от предходното ниво, Silver. Поради това няма да повтаряме примера по отношение на идентични критерии от двете нива, а по-скоро ще обърнем внимание на различията и повишените изисквания към кандидатите на това ниво.

По критерий 1.1 се очаква документираното планиране да бъде по-обстойно спрямо това на ниво Silver. Изборът на съдържание трябва да бъде не само посочен, но и обоснован. По критерий 1.2 надграждането се състои в умението за създаване на шаблони, а не просто използване на готови. По критерий 1.3 доказателствата са от самия уеб сайт, чрез проверка на лекотата на навигация и функционалността. За 1.4 доказателствата са от изходния код и визуализацията на уеб страниците. Може да бъде приложен и списък с използваните стилове. В критерий 1.5, освен нужното познание от предходното ниво, е нужно текстово обяснение от кандидатите. По критерий 1.6 и 1.7, доказателствата следва да се представят в планиращия документ. За 1.8 е достатъчна думата на оценителя, обективирана в съответната оценка.

Критериите в т. 2 се доказват най-вече със завършения продукт - уеб сайт. По критерий 2.5 кандидатът може да предложи в писмен вид обосновката на решението си за използване на определени файлови формати, свързани с уеб страницата (pdf, doc, xls,...). За критерий 2.6 е достатъчна писмена следа, показваща че кандидатът е избрал подходящ инструментариум за тестване на създадения сайт и го е приложил на практика.

По отношение на набора от критерии в т.3 (от 3.1 до 3.4), на ниво Gold следва да се докаже значителна компетентност по отношение на уеб страници (надграждане спрямо Silver) и способност за създаване и управление на уеб сайтове (нова компетентност).


Критерии за оценяване, ниво Gold

За този модул са достъпни и разширени критерии!

1. Създаване на структури и стилове за уеб сайтове

1.1 Мога да опиша необходимото съдържание и оформление за всяка страница на даден уеб сайт

1.2 Мога да планирам и създам шаблони за оформление на уеб страници

1.3 Мога да подбера и използвам функции и структури на уеб сайт, за да подпомогна навигацията на потребителя в страниците на сайта

1.4 Мога да създам, избера и използвам стилове, за да изглеждат уеб страниците взаимносвързани и лесни за разбиране

1.5 Мога да обясня как авторското право и други ограничения могат да повлияят на уеб сайта

1.6 Мога да опиша въпроси относно достъпа, които трябва да бъдат взети под внимание

1.7 Мога да опиша какви типове файлове да се използват за запазване на съдържание

1.8 Мога да запазвам и намирам файлове ефективно и в съответствие с местните насоки и правила (ако има такива)

2. Използване на софтуер за изграждане на уеб сайтове при подготовка на съдържанието

2.1 Мога да изготвя съдържанието на моите уеб страници, така че да е готово за редактиране и форматиране

2.2 Мога да организирам и комбинирам информация, необходима за уеб страници, включително между различни платформи

2.3 Мога да избера и използвам подходящи техники за редактиране и форматиране с цел по-голяма яснота и по-лесна навигация

2.4 Мога да избера и използвам подходящи техники за свързване на информация между отделни страници

2.5 Мога да променям и избирам файловите формати на документите според съдържанието

2.6 Мога да проверя дали моите уеб страници отговарят на потребностите, като използвам ИТ инструменти и да направя корекции, ако е необходимо

3. Публикуване на уеб сайтове в интернет или интранет

3.1 Избирам и използвам подходящи методи за тестване, за да проверя дали всички елементи в моя уеб сайт работят правилно

3.2 Мога да разпозная проблеми с качеството на уеб сайтове и зная как да отстраня тези проблеми

3.3 Мога да избера и използвам подходящи инструменти за качване и публикуване на уеб сайта

3.4 Мога да реагирам адекватно на проблеми с уеб сайтове, съставени от множество страници